12. reina valera (rev 1960)

Reina Valera (rev 1960)