Privacy & Cookiereglement

Definities
1. In dit privacy- en cookiereglement worden de volgende definities gebruikt:
NBG: de gebruiker van dit privacy- en cookiereglement: Nederlands Bijbelgenootschap gevestigd aan de Zijlweg 198 te, 2015 CK, Haarlem ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 34049013;
wederpartij: de natuurlijke persoon die via de website een bestelling heeft geplaatst bij NBG, die enige andere contractuele relatie van NBG is aangegaan dan wel die een (informatie)aanvraag bij NBG heeft ingediend;
website: de websites bijbelgenootschap.nl en shop.bijbelgenootschap.nl die door NBG worden beheerd;
gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de website.

Wijzigingen en opvragen papieren versie
1. NBG heeft het recht dit reglement op elk gewenst tijdstip te wijzigen. Het gewijzigde reglement wordt van kracht vanaf het moment dat het is gepubliceerd op de website.
2. Een papieren versie van dit reglement kan de gebruiker opvragen bij het klantencontactcentrum van NBG, bereikbaar via: het telefoonnummer +31 (0)23-5146146 van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur; het e-mailadres info@bijbelgenootschap.nl

Gegevensverwerking
1. NBG draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van de systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze manier zorgt NBG ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat NBG de persoonsgegevens alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.
2. NBG heeft het CBF-keur voor goede doelen (www.cbf.nl) en de ANBI-status (www.anbi.nl) en werkt alleen met partijen die Postfilter (www.postfilter.nl) en het Bel-me-niet Register (www.bel-me-niet.nl) in acht nemen.
3. NBG verzamelt persoonsgegevens via de website. Dit gebeurt wanneer de wederpartij zich online aanmeldt voor e-mailnieuwsbrieven, zich online aanmeldt als (structureel) donateur of lid, deelneemt aan een online-actie, een bestelling plaatst of een gebruikersaccount aanmaakt op de website.
4. NBG verzamelt ook persoonsgegevens via (wervings)kaartjes, een aanmeldformulier via een vrijwilliger, een telefoongesprek en/of op andere manieren.
5. NBG verzamelt en verwerkt de gegevens o.a. voor de volgende doeleinden:
het bijhouden van een donateursadministratie;
het uitvoeren van fondsenwervende programma’s;
het in behandeling nemen van een vraag en/of melding van de wederpartij;
het uitvoeren van de overeenkomst die de wederpartij met NBG is aangegaan;
het onderhouden van een klantrelatie met de wederpartij;
om contact met de wederpartij op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;
om de wederpartij op de hoogte te houden van nieuws over NBG en de producten die NBG levert.
6. NBG verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

E-mail en post
1. Wanneer de wederpartij als donateur, informatieaanvrager of anderszins zijn e-mailadres aan NBG heeft verstrekt, wordt de wederpartij per e-mail, maar mogelijk ook per post geïnformeerd over de activiteiten van NBG, tenzij de wederpartij heeft aangevinkt dat hij geen nieuwsbrieven van NBG wenst te ontvangen. De wederpartij kan zich op elk moment afmelden voor deze e-mails met de afmeldlink die in elk bericht staat. Ook kan de wederpartij zich afmelden door contact op te nemen met het klantencontactcentrum van NBG, zie hier voor contactgegevens.

Gegevens wijzigen
1. De wederpartij kan zijn gegevens wijzigen door contact op te nemen met NBG. Soms is het ook mogelijk om gegevens te wijzigen via de website. Er kan een vertraging optreden in de verwerking en het gebruik van de door de wederpartij gewijzigde gegevens.

Verstrekken van gegevens aan derden
1. NBG zal de gegevens van de wederpartij niet aan derden verstrekken, tenzij een van de hieronder genoemde uitzonderingen van toepassing is.
2. Het is NBG toegestaan de gegevens van de wederpartij aan een derde te verstrekken:
indien de wederpartij daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
ter bescherming van de rechten of het eigendom van NBG;
ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;
het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
3. NBG kan ook andere bedrijven inzetten om delen van de overeenkomst uit te voeren. Deze ingeschakelde bedrijven hebben toegang tot bepaalde gegevens van de wederpartij nodig om hun taken uit te voeren.

Cookies
1. De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein informatiebestandje dat op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen wanneer de gebruiker een bepaalde website of webpagina bezoekt. Deze informatie kan ook weer uitgelezen worden. Op deze manier kan informatie verzameld worden over het internetgebruik van de gebruiker.
2. Er zijn allerlei soorten cookies, variërend van cookies die een praktische functie hebben binnen een bepaalde website tot cookies waarmee iemands surfgedrag op meerdere websites bijgehouden kan worden.
3. Bij gebruik van de websites worden (onder meer) cookies geplaatst en gebruikt die verkeersgegevens verzamelen, waaronder cookies van Google Analytics, een webanalyse-service van Google.
4. NBG gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe de website en apps van NBG gebruikt worden. De informatie die op deze manier door Google wordt verzameld, kan door Google aan derden verschaft worden als Google hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Volgens de instellingen die NBG gebruikt voor Google Analytics, worden IP-adressen van gebruikers door Google in de meeste gevallen alleen in onvolledige vorm opgeslagen, en mag Google de via Google Analytics verzamelde informatie gebruiken voor andere Google-diensten.
5. In het geval van een app kan NBG gebruiksgegevens (al dan niet verzameld via Google Analytics) delen met de persoon of organisatie die als auteur van de app wordt aangemerkt.
6. Verder kunnen bij gebruik van de website onder meer de volgende soorten cookies geplaatst en gebruikt worden:
Cookies die de gebruikerservaring van regelmatige gebruikers verbeteren;
Cookies die door derde partijen worden geplaatst en/of gebruikt in verband met een bepaalde webservice of advertentiecampagne.
7. Sessie cookies en cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de website worden zonder toestemming van de gebruiker geplaatst. Analytische cookies worden enkel zonder toestemming van de gebruiker geplaatst indien deze cookies geen of slechts een geringe inbreuk maken op de privacy van de gebruiker.
8. Meer informatie over cookies die op de website gebruikt worden, kan de gebruiker vinden op de pagina ‘Cookies op NBG-websites’.
9. De gebruiker kan zijn browser zo instellen dat hij een melding krijgt zodra hij een cookie ontvangt, of dat cookies gedeactiveerd worden (zie hiervoor de Help-informatie van de browser). Wel is het mogelijk dat de website daardoor niet optimaal functioneert.

Websites van derden
1. Dit privacy- en cookiereglement geldt alleen voor de website. Op de website staan links naar websites van derden. NBG kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor het plaatsen van cookies door deze derden. Voor meer informatie over de wijze waarop websites van derden cookies plaatsen, dient de gebruiker het privacy- en/of cookiebeleid van die betreffende website raadt te plegen.