Algemene voorwaarden

Nederlands Bijbelgenootschap

 • Definities
  • 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:
   1. NBG: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Nederlands Bijbelgenootschap gevestigd aan de Zijlweg 198 te, 2015 CK, Haarlem ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 34049013;
   2. overeenkomst: de overeenkomst tussen NBG en de klant die via de website tot stand komt;
   3. klant: de natuurlijke persoon die via de website een bestelling plaatst bij NBG;
   4. website: de website shop.bijbelgenootschap.nl die door NBG wordt beheerd en waar producten besteld kunnen worden;
   5. producten: de bijbels of overige boeken die via de website door NBG worden aangeboden;
   6. gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de website.
 • Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling die de klant via de website plaatst en op het gebruik van de website.
  2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
  3. Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.
  4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door NBG vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
  5. Indien NBG niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat NBG in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 • Aanbod
  1. Het aanbod van NBG is vrijblijvend.
  2. Kennelijke vergissingen of fouten, zoals schrijf- of typefouten, op de website binden NBG niet.
  3. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan gewijzigd worden.
 • Gebruiksvoorwaarden
  1. Bij gebruik van de website dient de gebruiker zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.
  2. Het is de gebruiker niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.
  3. Het is de gebruiker niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van NBG of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.
 • Website
  1. NBG garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
  2. NBG is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de website.
 • Prijzen
  1. De vermelde prijzen op de website zijn inclusief btw.
  2. NBG heeft het recht zijn prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
 • Totstandkoming van de overeenkomst
  1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant succesvol het gehele bestelproces via de website heeft doorlopen.
  2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant tijdens het bestelproces heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
  3. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt NBG de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. Indien de klant geen bevestigingse-mail van NBG heeft ontvangen of indien de bevestigingse-mail de bestelling van de klant niet correct weergeeft, dan dient de klant zo spoedig mogelijk contact op te nemen met NBG.
 • Account
  1. Op de website kan de klant een account aanmaken. De klant dient daarvoor het online registratieformulier in te vullen en in te sturen. Nadat de registratie voor het account succesvol is voltooid, stuurt NBG de klant onverwijld via de e-mail een bevestiging van de registratie.
  2. Het account is persoonlijk en niet overdraagbaar.
  3. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en inloggegevens. De klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden. NBG kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de klant. Indien de klant constateert dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn account, dan dient de klant NBG daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
 • Betaling
  1. De betaalmogelijkheden staan duidelijk op de website vermeld. De betalingen worden verwerkt door de online betaalservice Mollie.
 • Verzendkosten
  1. Is het totale factuurbedrag van de bestelling € 20,- of meer, dan worden geen verzendkosten aan de klant in rekening gebracht.
  2. Is het totale factuurbedrag van de bestelling minder dan € 20,-, dan worden verzendkosten aan de klant in rekening gebracht. De verzendkosten bedragen voor verzending binnen Nederland en België € 1,95.
  3. De hoogte van de verzendkosten wordt voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst duidelijk aan de klant kenbaar gemaakt.
 • Levering
  1. NBG zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestelling.
  2. De bestelling wordt geleverd op het door de klant opgegeven adres.
  3. Bestellingen worden enkel geleverd in Nederland en in België.
  4. De levertijd verschilt per product en staat bij de productomschrijving op de website vermeld.
  5. Alle door NBG vermelde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.
  6. Indien NBG de bestelling niet binnen 30 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst kan leveren, dan stelt NBG de klant daarvan via de e-mail op de hoogte en dan heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk met de klant een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de klant de overeenkomst ontbindt, dan betaalt NBG de reeds betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na de ontbinding.
  7. De bestelling kan door NBG in gedeeltes geleverd worden.
  8. Het risico van het product gaat over op de klant op het moment dat de klant het product in ontvangst heeft genomen.
 • Herroepingsrecht
  1. De klant heeft het recht gedurende 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de klant de gehele bestelling van NBG heeft ontvangen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering het product wordt de klant gewezen op het herroepingsrecht.
  2. Gedurende de herroepingsperiode zoals omschreven in het vorige artikel zal de klant zorgvuldig omgaan met het product.
  3. Aan de klant wordt het “Modelformulier voor herroeping” verstrekt dat de klant dient te gebruiken indien hij de overeenkomst wil ontbinden.
  4. Wenst de klant gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, dan dient hij het Modelformulier voor herroeping uit te printen en volledig in te vullen en het product binnen 30 dagen met het Modelformulier voor herroeping terug te sturen naar: Nederlands Bijbelgenootschap t.a.v. Retourneren bijbelshop, Antwoordnummer 272, 2000 VC Haarlem
  5. Het product dient teruggestuurd te worden ongebruikt, onbeschadigd en onveranderd en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking.
  6. Is het geretourneerde product beschadigd of bevat het gebruikssporen, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat NBG overeenkomstig 10 aan de klant terugbetaalt.
  7. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van NBG.
  8. Het risico van de retourzending rust bij de klant.
  9. Nadat NBG de retourzending van de klant heeft ontvangen, stuurt NBG de klant daarvan via de e-mail een bevestiging.
  10. NBG zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat NBG de retourzending van de klant heeft ontvangen de aankoopprijs + de verzendkosten voor het toesturen en retourneren van het product betalen.
  11. Naar de klant wordt een document gestuurd genaamd “Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht” waarin aan de klant de procedures rond het herroepingsrecht worden uitgelegd.
 • Conformiteit
  1. NBG staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de op de website vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 • Reclames
  1. De klant is verplicht de geleverde producten terstond bij aflevering te controleren. De klant dient in het bijzonder na te gaan:
   1. of het juiste product is geleverd;
   2. of het geleverde product gebreken bevat.
  2. Reclames ten aanzien van de geleverde bestelling dienen zo spoedig mogelijk na de levering aan NBG kenbaar te worden gemaakt.
  3. De klant dient NBG de mogelijkheid te geven een klacht te onderzoeken. In dat kader kan NBG van de klant verlangen dat de klant het product naar NBG terugstuurt.
  4. Indien de klant tijdig aantoont dat het product op het moment van levering gebrekkig was, dan wordt door NBG het product vervangen en worden de kosten voor het retourneren van het product vergoed. Indien het vervangen van het product niet mogelijk is, dan wordt de prijs van het gebrekkige product (deels) gecrediteerd en terugbetaald.
 • Aansprakelijkheid
  1. NBG kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
   1. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in het artikel ‘Overmacht’;
   2. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
  2. NBG is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
  3. De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. NBG is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn.
  4. NBG is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
  5. Indien NBG aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van NBG beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van NBG gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van NBG beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de aankoopprijs die de klant voor het product aan NBG betaald heeft.
 • Overmacht
  1. NBG is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop NBG geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor NBG niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; diefstal; stroom- en internetstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; overstromingen, aardverschuivingen en overige natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; ex- en importverboden; brand; overheidsmaatregelen.
  2. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van de leverancier van NBG.
  3. Indien NBG weet of het vermoeden heeft dat hij de bestelling (deels) niet tijdig kan leveren door overmacht, dan stelt NBG de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 • Contact
  1. Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met het klantencontactcentrum van NBG. Het klantencontactcentrum van NBG is bereikbaar via:
   1. het e-mailadres info@bijbelgenootschap.nl
   2. het telefoonnummer +31 (0)23-5146146 van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur
  2. Van een vraag en/of klacht die via de e-mail is ingediend en die niet direct beantwoord kan worden, wordt een ontvangstbevestiging naar de klant gestuurd waarin wordt opgenomen binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten.
  3. Bij NBG ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door NBG binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Intellectuele eigendomsrechten
  1. De klant dient de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de geleverde producten te allen tijde te respecteren.
  2. De gebruiker aanvaardt dat alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud van de website blijven berusten bij NBG (en bij andere rechthebbenden, voor zover van toepassing).
  3. PDF-bestanden op de website mogen voor eigen gebruik worden gedownload.
  4. Het is niet toegestaan om van de website (inclusief PDF-bestanden die van de website gedownload kunnen worden) teksten, afbeeldingen of ander materiaal over te nemen of te delen met anderen. Voor iedere vorm van overname is voorafgaande schriftelijke toestemming van NBG vereist.
 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op de overeenkomst tussen NBG en de klant is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en NBG worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar NBG gevestigd is. De klant heeft 1 maand de tijd nadat NBG zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.